Brøndbyernes haveby

Afdeling 4

Havesalg

Vejledning for haveafståelse & vurdering ved fremtidige salg af kolonihavehuse i Brøndbyernes Haveby afd. 4.

 • Bestyrelsen v/ formanden kontaktes med henblik på afståelse af have samt salg af hus.
 • Før en vurdering kan finde sted, skal der sikres, at retningslinjer for byggeri og vurderinger af bygninger jf. lokalplan 405 er overholdt. En repræsentant fra bestyrelsen vil inden, den egentlige vurdering komme forbi og tilse, at kravene i lokalplanen er overholdt.
 • Der vurderes ud fra regler og en priskurant fastsat af Kolonihaveforbundet for Danmark. Priskuranten indeksreguleres hvert år 1.januar. Vurderingen er gældende 12 måneder.
 • Det må forventes at være op til 14 dage ekspeditionstid på vurderingen, fra vurderingsudvalget har vurderet huset til den endelige vurdering er udfærdiget
 • Dato for selve vurderingen aftales med vurderingsudvalget.
 • Pris for en vurdering vil andrager 1500,00 kr. der skal indsættes på følgende bankkonto i Arbejdernes Landsbank
 • Reg. nr 5371 – Konto nr. 0394603

Før vurderingen påhviler det sælger at sørge for følgende:

Tinglysningsattest: Evt. udgifter til attesten afholdes af sælger. Tinglysningsattesten kan rekvireres fra Tinglysningsretten i Hobro. Majsmarken 5 9500 Hobro tlf.99 68 58 00 – www.tinglysning.dk.

Vurderingsudvalget kan være behjælpelig med at rekvirere tingbogen, såfremt tingbogen er uden anmærkninger.

El – sikkerhedsattest.

Attesten skal udfærdiges af en autoriseret elinstallatør for sælgers regning.

Løsøreattest.

Skal udfyldes og foreligge til vurderingen samt udleveres til vurderingsudvalget ved vurderingen. Løsøre kan højst udgøre 20 % og max. 65000 af huset samlede vurderingssum.

Byggetilladelse + ibrugtagningstilladelse:

Er der foretaget væsentlig ændringer på huset mellem to salgsperioder, skal der foreligge en byggetilladelse samt en ibrugtagningstilladeles fra bestyrelsen, alternativt fra Brøndby Kommune

 • Bestyrelsen skal godkende køber og dermed nyt medlem af foreningen. Forud for selve salget skal udfyldes et skema med købers navn, adresse, telefon samt mailadresse. Skemaet sendes til bestyrelsen. Skemaet kan hentes på foreningens hjemmeside.
 • Hvis der er 2 ejere af et hus, skal begge møde op ved salg, alternativt medbringe fuldmagt fra den fraværende part.
 • Salg af huset kan ikke betinges af forpligtelser til køb af løsøre
 • Er der mod forventning skjulte skader/mangler på et hus og køber først bliver opmærksom på dette efter købet, vil det altid være et mellemværende mellem køber og sælger.
 • Foreningens bestyrelsen (v/formand og kasserer) varetager hussalget,
 • Dato for salget og underskrift fra både sælger og køber aftales med foreningens formand. Salget foregår på foreningens kontor. Den maksimale pris der kan forlanges, er vurderingsprisen.
 • Forud for salget påhviler det sælgers at sørge for køber modtager og er orienteret om nedenstående:
 1. Foreningens vedtægter
 2. Foreningens ordensregler,
 3. Vejledning i målerbrønd
 4. Pjece for affaldshåndtering,
 5. Lokalplan 405
 6. Referat fra generalforsamlingen.

Alle dokumenter forefindes på foreningens hjemmeside. www.broendbyhavebyafd4.dk

 • Betaling kan kun foregå ved en bankoverførsel til foreningens bankkonto. Sælger modtager købssummen 6 bank dage efter salget har fundet sted. Køber bedes medbringe dokumentation i form af pas og sunhedskort, der bekræfter rigtigheden af købers adresse mv.
 • Køber og sælger underskriver overdragelsespapirerne tillige med foreningens formand og kassereren.
 • Afsluttende elforbrug ved salg afregnes direkte med leverandøren af sælger og er foreningen uvedkommende.
 • Forudbetalt haveleje samt aconto afregning for vand er udelukkende et mellemværende mellem køber og sælger. Års afregning af for meget / for lidt afregnet forbrug for vand, er et mellemværende mellem foreningen og sælger.
 • Køber skal betaler kr. 3000,00 for optagelse som medlem af foreningen, tillige med kr. 1200,00 for det øvrige papirarbejde. Beløbet bedes indbetalt til foreningens bank forud for købet af et hus på et havelod
 • Ved handel og overtagelse i forbindelse med dødsfald, kræves skifteretsattest forevist.
 • Afgår et medlem af foreningen ved døden, påhviler det arvingerne af huset at sørge for at der snarest efter dødsfaldet tilgår foreningen en skifteretsattest.
 • Ved overdragelse af hus til arvinger i lige linje skal ejer af huset medbringe en underskrevet samtykkeerklæring med vitterlighedsvidner for overdragelsen – samtykkeerklæringen skal udleveres til bestyrelsen som dokumentation den dag en overdragelse finder sted. En overdragelse kræver ikke en vurdering af huset. Herudover skal den nye ejer af huset betale 3000,00 kr. for optagelse som medlem i foreningen. Papirarbejde i forbindelse overdragelse vil også koste 400,00 kr.
 • Salg af huse sker i perioden 15. april til 1. november.
 • I øvrigt henvises der til Kolonihaveforbundet hjemmeside.
Scroll to Top