Brøndbyernes haveby

Afdeling 4

Byggeudvalget

BYGGEUDVALGET

Hvorfor har afdeling 4 etableret et byggeudvalg:

For at samle og organisere alle opgaver omkring byggeri og lovlighed af vores haver på ét sted. Et sted med byggefaglighed, juridisk erfaring samt god kommunikation med medlemmerne.

Udvalget skal vejlede og besvare spørgsmål fra medlemmerne og Bestyrelsen vedr. lokalplaner, om-, til- og nybygninger samt lovlighed af placerede bygninger, også i historisk perspektiv. Arbejdsområdet omfatter foreningens nuværende 104 havelodder samt fælleshuset. (Den direkte værdisætning af de enkelte kolonihavehuse i afdelingen behandles af Vurderingsudvalget).

Byggeudvalgets 3 medlemmer udpeges (opfordres til at deltage) af bestyrelsen. Byggeudvalget konstituerer sig selv. Arbejdet er principielt ulønnet, medmindre andet indstilles af bestyrelsen.

Udvalget holder møder efter behov, men mødes dog minimum en gang om måneden i sæsonen. En del opgaver kan behandles via mail.

Hvad er byggeudvalgets kompetencer og ansvar:

at modtage og behandle ansøgninger om byggetilladelse, godkende tegninger, materialevalg og dermed lovlighed ved nybyggeri samt ved væsentlige tilbygninger eller ombygninger. Der skal udstedes en skriftlig byggetilladelse fra udvalget, før et byggeri kan gå i gang.

at stoppe byggeri, der ikke lever op til krav og beskrivelser i en udstedt byggetilladelse.

at godkende bygningernes lovlighed samt placering på grunden, inden et havelod vurderes med salg for øje, af foreningens Vurderingsudvalg.

at rådgive medlemmerne bedst muligt, om ethvert spørgsmål af juridisk, lokalplansmæssig eller byggefaglig karakter

at endeligt godkende færdigt byggeri via besigtigelse og opmåling, med efterfølgende udstedelse af en skriftlig ibrugtagningstilladelse, som mål.

Alt byggeri, som udvalget har udstedt tilladelse til eller godkendt, bliver fotodokumenteret. Foto af grund og bygninger gemmes i foreningens elektroniske havearkiv, under havenummeret. Tegninger samt kopi af relevante ansøgninger og tilladelser, gemmes herudover fysisk i haveloddets mappe, alene med angivelse af havenummer og dato

Byggeudvalget kan fanges på på mail: byggeri@broendbyhavebyafd4.dk

Scroll to Top